AviFauna skyddar svarttärnor och saxnäbbar

(AviFauna, Foto: Daniel Bengtsson, 2017-03-01)

Benin, Lake Nokoué, 2016 – 2017

I slutet av 2016 bidrog AviFaunas fågelskyddsfond med 2 000 £ till ett projekt för att skapa bättre förutsättningar för våtmarksfåglar i Lake Nokoué, en stor lagun strax innanför Benins Atlantkust. Det är en av de mest produktiva lagunerna i Västafrika med 10 000-tals häckande och övervintrande våtmarksfåglar, däribland många hägrar, storkar, vadare och tärnor. Två av de talrikaste arterna är afrikansk gapnäbbsstork (Anastomus lamelligerus) och svarttärna (Chlidonias niger).
Lake Nokoué utgör en av Benins fyra Ramsar-områden (våtmarker av stor internationell betydelse) och är tillika utsedd som IBA (Important Bird and Biodiversity Area) av BirdLife International. Sjöns stränder är emellertid hårt ansträngda av den växande befolkningen, som till stor del lever av sjöns tillgångar. Strandvegetationen, däribland de för fiskar och andra vattenlevande djur så viktiga mangroveskogarna, huggs ner för att bli bränsle. Fiskbestånden blir allt mer utfiskade. Exploateringstrycket leder till att biotoperna försämras och att biodiversiteten minskar. Även många fåglar hamnar i grytorna och fågeljakt antas vara en bidragande orsak till att den afrikanska saxnäbben (Rynchops flavirostris) minskat i regionen så pass att dess existens nu är hotad.