Regeringen ägnar sig åt “greenwashing”

(Text: Birdlife Sverige, Foto: John Larsen, 2017-03-02)

Den 14 december 2016 presenterade regeringen stolt att man beslutat föreslå EU-kommissionen att godkänna nya marina områden för bevarande av hotade arter, i första hand tumlare men även sjöfåglar såsom alfågel. Det kan förefalla som en nobel handling av en miljömedveten regering och kan förhoppningsvis leda fram till positiva effekter för naturen. Inom BirdLife Sverige hyser vi emellertid starka farhågor att förslaget inte blir den framgång vi hoppats på. Här nedan redogörs kort för grunderna för detta.
Förslaget innebär till att börja med att Sverige, efter påtryckningar från EU, nu kommer att uppfylla målet om 10 % skyddade marina områden. Vi får känslan av att regeringen på detta sätt enklast möjligt bockar av kravet från EU-kommissionen. Innebär det att regeringen hädanefter tänker luta sig tillbaka och anse att man gjort vad som behövs för att rädda tumlaren och andra hotade arter i Östersjön? Även om EU-kommissionen skulle acceptera förslaget och införliva områdena i Natura 2000, så innebär det inget omedelbart skydd. Först när det omsätts i praktiken, genom länsstyrelsernas bevarandeplaner, kan förändringar ske. Det vill verkligen till att bevarandeplanerna sätter upp tydliga riktlinjer för hur skyddet ska implementeras, exempelvis på vilket sätt olika verksamheter får bedrivas inom områdena.
Låt oss betrakta det gigantiska området ”Hoburgs bank och Midsjöbankarna”, en över 100 kvadratmil stor areal söder om Gotland och sydost om Öland. Denna yta korsas av en av världens allra mest koncentrerade båttrafikleder, med påföljd att oljeutsläppen är omfattande. Dessa utsläpp är ett allvarligt hot mot Östersjöns övervintrande alfågelpopulation, som är stadd i drastisk minskning (Starkt hotad på rödlistan) och vars viktigaste område är knutet till musselförekomsterna på nämnda bankar. Är det rimligt att tro att trafiken kommer att läggas utanför hela Natura 2000-området eller att noggrann kontroll av oljeutsläpp kommer att ske inom det? Och med tanke på att tumlare äter fisk, vilka restriktioner kommer fiskeflottan att få? Det förefaller i princip omöjligt att skapa något effektivt skydd gentemot dessa två starka industrier inom ett så enormt havsområde långt ute till havs. Vore det då inte bättre att göra skyddsområdet väldigt mycket mindre och verkligen skapa ett skydd värdigt namnet inom gränserna, och istället utse ytterligare starkt skyddsvärda områden på andra håll? Återigen, det känns väldigt enkelt och lättvindigt att göra på det sätt som regeringen nu föreslagit.